1. SYTUACJE TRUDNE U DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH

2. PAKIET INFORMACYJNY DLA RODZICÓW

.

ZSS - opieka i wychowanie        oferta lecznicza        regulamin porządkowy
rozkład dnia dziecka        adresy i telefony

 

"PAKIET INFORMACYJNY DLA RODZICÓW"

SZPITAL UZDROWISKOWY "ZIMOWIT"

      Niniejszy pakiet informacyjny skierowany jest do rodziców (opiekunów), którzy pragną, aby ich dziecko skorzystało z oferty leczenia w "Uzdrowisku Rymanów", w sanatorium "Zimowit".
     Celem jego jest przybliżenie rodzicom (opiekunom) specyfiki życia w placówce leczniczej.
Zawiera on ważne dla rodzica (opiekuna) informacje dotyczące: 
- zajęć dydaktyczno-wychowawczych (opiekuńczych), 
- oferty leczniczej w czasie trwania turnusu,
- regulaminu porządkowego obowiązującego w placówce, 
- rozkładu dnia dziecka.
- kontaktowania się (adres, nr telefonów).
     Zapoznanie się z tymi informacjami ułatwi państwu kontakt z Waszym dzieckiem oraz da pewność, że zostało pod fachową opieką medyczno- pedagogiczną.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH - nauka, opieka, wychowanie

    W Rymanowie Zdroju znajduje się szkoła, której uczniami są kuracjusze przebywający tutaj na leczeniu. Do naszej placówki przyjeżdżają dzieci w wieku od lat 3 do ukończenia gimnazjum.
     Zespół Szkół w Rymanowie Zdroju jest szkołą zapewniającą dzieciom przewlekle chorym kontynuację nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Również dzieci w wieku 6 lat mają możliwość spełniania obowiązku szkolnego objętego programem klasy "0".
     Formy organizacji szkolnej są typowe - podział na grupy klasowe, zajęcia w określonym miejscu i czasie. Ponadto szkoła podstawowa i gimnazjum realizuje ramowy program nauczania przewidziany dla szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych, w tym nauczanie języków: angielskiego i niemieckiego.
     Uczeń ma obowiązek przywiezienia własnych podręczników i przyborów szkolnych z których korzysta podczas nauki w szkole sanatoryjnej. Nauczyciele uczący poszczególne przedmioty realizują treści programowe uwzględniając indywidualne potrzeby każdego ucznia. Na koniec turnusu uczeń otrzymuje zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku szkolnego, w tym oceny otrzymane w tutejszej szkole.
     Szkoła ma wyodrębnione i w miarę dostosowane do szkolnych potrzeb pomieszczenia, a w nich urządzone dla dzieci sale lekcyjne, świetlice i bibliotekę. Wiele zajęć odbywa się na tzw. zielonych lekcjach, ponieważ jednym z głównych celów pobytu dziecka w sanatorium jest leczenie klimatyczne.
     Mamy także przybudynkowe boiska sportowe i leśną klasę dydaktyczną. Klasy szkolne, pracownie i świetlice wyposażone są w funkcjonalne meble i pomoce dydaktyczne. W szkole znajduje się pracownia informatyczna. Posiadamy projektor multimedialny, profesjonalny sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, muzyczny i oświetleniowy. Daje on możliwość realizowania imprez widowiskowych, estradowych i plenerowych na bardzo wysokim poziomie.
     Taka organizacja szkoły daje uczniom poczucie, iż są dziećmi zdrowymi, które na pewien czas tylko zmieniły miejsce zamieszkania. Nasza sanatoryjna szkoła jest dla wielu dzieci gwarancją, że po powrocie do swojej szkoły nie będą opóźnione w nauce, będą mogły szybko włączyć się w nurt normalnego życia.
Wychowawca zajęć pozalekcyjnych to "zastępcza" mama lub tata każdego dziecka przyjeżdżającego do sanatorium. On wie , co zrobić, żeby nie tęsknić za domem, organizuje całą gamę zajęć wychowawczo-rewalidacyjnych, które wspomagają proces leczenia i powrotu do zdrowia małego i dużego kuracjusza. Bez wychowawcy pobyt dziecka w sanatorium byłby bezbarwny, smutny i mało twórczy.
     Wychowawcy prowadzą zajęcia z dziećmi młodszymi (3-10 lat) w dni nauki szkolnej, w godzinach 1600 - 2000, zaś z dziećmi starszymi i młodzieżą w godzinach 1700 - 2100
     W dni wolne od nauki szkolnej wychowawca pracuje w godzinach 13.00-21 bez względu na wiek wychowanków. 
     Wychowawcy sprawując opiekę nad dziećmi i młodzieżą realizują przez różnego rodzaju terapię zajęciową cztery podstawowe bloki programowe:
Edukacja prozdrowotna
- stwarzanie optymalnych warunków sprzyjających adaptacji dziecka przewlekle chorego do warunków sanatoryjnych
- propagowanie i wdrażanie wśród wychowanków wiedzy o higienicznym i zdrowym stylu życia
- przygotowanie wychowanka do powrotu w środowisko macierzyste poprzez cykl zajęć o charakterze readaptacyjnym
Edukacja proekologiczna
- zapoznanie wychowanka z historią i walorami przyrodniczo-klimatycznymi Rymanowa Zdroju
-zapoznanie z pięknem środowiska naturalnego i włączenie do działalności na rzecz jego ochrony
Samorządność dziecięca
- wdrażanie do kreatywnego sposobu bycia poprzez znajomość zasad samorządności
- nabywanie umiejętności współdziałania i samorealizowania się poprzez pracę w samorządzie 
dziecięcym
Twórcza ekspresja
- rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności manualnych wychowanków
- przygotowanie dziecka do świadomego i twórczego życia w społeczeństwie
- przyswajanie wychowankom języka muzycznego, poczucia rytmu, melodii; poznawanie form i stylów muzycznych
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wychowanków-korzystanie z różnych źródeł informacji
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i zabawę, jako podstawowych form rewalidacji.
     Leczący się tu kuracjusze mają możliwość zwiedzania licznych zabytków i osobliwości najbliższych okolic. W tym celu organizuje się, za niewielką opłatą, wycieczki autokarowe do wybranych miejsc Beskidu Niskiego. Na samopoczucie dziecka wpływa serdeczna atmosfera w grupie, nawiązują się bliskie kontakty, rodzą się uczucia przyjaźni, odruchy samopomocy i koleżeństwa. Po wyjeździe od nas dzieci piszą listy do siebie i do pedagogów. 
     Nasza kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana do pracy. Większość z nauczycieli, wychowawców oprócz ukończonych studiów wyższych, ma przygotowanie z zakresu pedagogiki dla przewlekle chorych i kalekich. Znaczna część ukończyła również studia podyplomowe różnych specjalności.
Więcej informacji na temat naszej Placówki można uzyskać na naszej stronie internetowej:
http://www.szkola.uzdrowisko-rymanow.com.pl

<<<

UZDROWISKO RYMANÓW - OFERTA LECZNICZA

     Malowniczo położone u podnóża Wzgórz Rymanowskich w Beskidzie Niskim, w dolinie rzeki Tabor. Odkrycie źródeł mineralnych w 1876 roku zapoczątkowało rozwój uzdrowiska, którego założycielami byli Anna z Działyńskich Potocka i Stanisław hrabia Potocki.
     Przepiękne położenie, czyste powietrze nasycone jodem i olejkami eterycznymi, zdrowa woda - to wszystko ma Rymanów Zdrój, którego walory klimatyczne doceniają wszyscy tutaj przyjeżdżający.
     Profil leczniczy oparty jest na szczególnych walorach przyrodoleczniczych klimatu i wód mineralnych. Unikalność klimatu polega na tym, że wykazuje on cechy klimatu górskiego, a dzięki znacznej zawartości jodu również cechy klimatu morskiego. Charakteryzuje się dużą zawartością ozonu, soli, jodu oraz względnie wysoką wilgotnością powietrza. 
     Warto zwrócić uwagę, Rymanów Zdrój leży w jednym z najczystszych regionów naszego kraju. Ciekawa geomorfologia dolin, wspaniała czystość powietrza i wód, bodźcowy klimat, piękno cisza dziewiczych lasów rymanowskich powodują odnowę naturalnej odporności człowieka.
     W Rymanowie Zdroju występują wody chlorkowo-wodoro-węglanowo-sodowe, bromkowe i jodkowe z zawartością CO2. Bogaty wachlarz zabiegów wykonywany jest w zakładzie przyrodoleczniczym, głównie w oparciu o naturalne zasoby wód mineralnych. Są to: inhalacje, kąpiele, basen, masaże podwodne, wibracyjne i kuracja pitna . W leczeniu stosowane są zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa (borowina, parafina, sauna), elektrolecznictwa, światłolecznictwa, kinezyterapii, oraz masaże klasyczne.
     Najpopularniejsze i najcenniejsze źródła to historyczne zdroje: "Tytus", "Klaudia" i "Celestyna". Ponadto znajdują się tu ujęcia słabo zmineralizowanych wód: "Marysieńka", "Naftusia", "Jan ", "Żelaziste", "Siarczkowe", "Anna", "Krokusowe". Obiekty sanatoryjne i pensjonaty usytuowane są w rozległym parku ciągnącym się wzdłuż rzeki Tabor i jej dopływu oraz na przyległych zboczach górskich. 
Rymanów Zdrój to nie tylko uzdrowisko, ale także wspaniałe miejsce do czynnego wypoczynku. Znakomicie nadaje się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Do dyspozycji wypoczywających są boiska sportowe, korty tenisowe, ścieżka zdrowia i basen, a zimą również wyciąg narciarski i trasy biegowe. 
     Obcowanie z piękną przyrodą łagodzi stresy, sprzyja relaksowi i leczeniu. to co najbardziej rzuca się w oczy przybyszom, to występujące obficie lasy. Spotyka się w nich ponadwiekowe drzewa, zaciszne uroczyska i piękne młodniki. Rymanów Zdrój położony jest w strefie klimatu podgórskiego, posiadającego cechy klimatu kontynentalnego. 
     Specyficzny mikroklimat leczniczy Zdroju - tej "oazy zdrowia"- jak mówią rodzice małych kuracjuszy, ma właściwości łagodne, a równocześnie bodźcowe i nadaje się w szczególności do leczenia chorób wieku dziecięcego. Wyniki kuracji małych pacjentów są tu nadzwyczajne.

Profile lecznicze dla dzieci to:

Schorzenia dróg oddechowych: 
Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, astma oskrzelowa, choroby o podłożu alergicznym.

Schorzenia narządu ruchu: 
Wady postawy, skrzywienie boczne kręgosłupa, wczesne dysfunkcje stawów biodrowych, stany pourazowe tkanek miękkich kości i stawów, wielomiejscowe dysfunkcje narządu ruchu w następstwie chorób układowych, dysfunkcje kończyn górnych i dolnych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Schorzenia układu moczowego: 
Zespół nerczycowy, zakażenia dróg moczowych, kamica układu moczowego, stany pooperacyjne wad wrodzonych układu moczowego, moczenie nocne. 
     Prowadzona jest też ścisła współpraca z ośrodkami klinicznymi z Lublina i Rzeszowa.

<<<

REGULAMIN PORZĄDKOWY

     Pacjenci Dziecięcych Szpitali Uzdrowiskowych korzystają z praw określonych w:
- Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
- Europejskiej Karcie Dziecka.
- Ustawie o ZOZ.
- Ustawie o Uzdrowiskach i Lecznictwie Uzdrowiskowym.
- Ustawie o zawodzie lekarza.
- Ustawie o zawodzie Pielęgniarki i Położnej.
a w szczególności:
1. Dzieci przebywające na leczeniu winny posiadać imienne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, ewentualnie dodatkową dokumentację lekarską (lekarza leczącego
w miejscu zamieszkania dziecka).
2. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe nie może być przekazane na osoby drugie.
3. Przyjęcie dziecka odbywa się w oddziale na który zostało wezwane. W Oddziale założona zostaje właściwa dokumentacja medyczna. Lekarz badający dziecko decyduje
o programie zajęć, uwzględniając stan zdrowia każdego dziecka.
4. Zakwaterowanie odnosi się do przydziału pokoju i grupy wychowawczej.
5. "Uzdrowisko Rymanów" S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty oraz pieniądze. Cenne przedmioty i pieniądze należy oddać do depozytu wychowawcy. Dzieci są objęte całodobową opieką medyczną oraz opieką pedagogiczno-wychowawczą, zgodnie z harmonogramem rozkładu dnia dziecka. 
6. Spółka w miarę możliwości zapewnia pobyt zainteresowanym rodzicom (opiekunom) dzieci (tj. zakwaterowanie i wyżywienie za odpłatnością w obiektach Spółki), celem sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, bieżącego uzyskiwania informacji o postępach w leczeniu, nauce itp.
7. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie Szpitala Uzdrowiskowego, Zakładu Przyrodoleczniczego, innych obiektów Uzdrowiskowych oraz całego Uzdrowiska. Na terenie w/w obiektów obowiązuje zachowanie ciszy.
8. Zakazuje się używania własnych odbiorników prądu, szczególnie grzałek, żelazek, lokówek itp.
9. Nakazuje się ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
10. Bezwzględnie zakazane jest picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków. Złamanie tego zakazu może skutkować natychmiastowym, karnym wypisem ze Szpitala
11. Bezwzględna cisza nocna obowiązuje od godz. 20.00 do 7.00 dla dzieci przedszkolnych, od godziny 21.00-7.00 dla dzieci szkolnych. W godzinach ciszy nocnej obowiązuje zakaz przebywania poza budynkiem szpitalnym.
12. Informacji o stanie zdrowia oraz przebiegu leczenia udziela lekarz oddziału.
13. Informacji o ogólnym stanie zdrowia dziecka może udzielić pielęgniarka oddziału.
14. Informacji o zachowaniu i wynikach nauczania udziela nauczyciel i wychowawca grupy.
15. Odwiedziny dzieci i informacje o stanie zdrowia odbywają się w terminach wyznaczonych dla poszczególnych szpitali.
16. W dniu odwiedzin zabranie dziecka poza oddział należy zgłosić pielęgniarce dyżurnej i wychowawcy grupy, pozostawiając dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.
17. Kontakt telefoniczny z dzieckiem możliwy jest codziennie w godzinach od 1300 do 2100.
18. Zabrania się wprowadzania do pokoi osób postronnych..
19. W razie pogorszenia stanu zdrowia dziecka (hospitalizacja w oddziale dziecięcym i zakaźnym - nagły wypadek) rodzice informowani są telefonicznie.
20. Bez uzasadnionej przyczyny, nie urlopuje się dzieci oddziału szpitalnego.
21. Ordynator Szpitala Uzdrowiskowego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami szpitala, a funkcjonalny nad pracownikami MEN zatrudnionymi w Zespole Szkół Specjalnych.
22. Dziecko, rodzice lub opiekunowie mają prawo zgłosić skargi i uwagi na niewłaściwą opiekę, wyżywienie itp. Ordynatorowi właściwego szpitala uzdrowiskowego.
Od decyzji Ordynatora przysługuje odwołanie do Zarządu "Uzdrowisko Rymanów" S.A.

ZARZĄD"UZDROWISKO RYMANÓW" S.A.

<<<

 

 

ROZKŁAD DNIA DZIECKA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

ODDZIAŁ II

700 - 800 Pobudka, toaleta poranna, porządkowanie sypialń, drobne zabiegi leczniczena oddziale, obchód lekarsko - pielęgniarski, śniadanie, przygotowanie do zajęć szkolnych.
800 - 1030 Zabiegi lecznicze, badania lekarskie.
1030 - 1300 Zajęcia szkolne (jedna zielona lekcja)
1300 - 1415 Obiad, odpoczynek poobiedni, przygotowanie do zajęć szkolnych.
1415 - 1600 (1700) Zajęcia szkolne.
1600 - 2000 (1700 - 2100) Zajęcia pozalekcyjne.
2100 - 700 Cisza nocna

ODDZIAŁ III i IV 

700 - 800 Pobudka, toaleta poranna, porządkowanie sypialń, drobne zabiegi lecznicze na oddziale, obchód lekarsko - pielęgniarski, śniadanie, przygotowanie do zajęć szkolnych.
800 - 1030 Zajęcia szkolne (jedna zielona lekcja)
1030 - 1300 Zabiegi lecznicze, badania lekarskie.
1300 - 1415 Obiad, odpoczynek poobiedni, przygotowanie do zajęć szkolnych.
1415 - 1600 (1700) Zajęcia szkolne.
1600 - 2000 (1700 - 2100)Zajęcia pozalekcyjne.
2100 - 700 Cisza nocna.

ROZKŁAD DNIA DZIECKA W SOBOTĘ oddz. II, III i IV

730 - 830 Pobudka, toaleta poranna, porządkowanie sypialń, drobne zabiegi lecznicze na oddziale, obchód lekarsko - pielęgniarski, śniadanie.
830 -1030 Zabiegi lecznicze
1030 - 1300 Odpoczynek po zabiegach. Spacer z pielęgniarką.
1300 - 2100 Obiad, zajęcia pozalekcyjne.
2100 - 700 Cisza nocna.

ROZKŁAD DNIA DZIECKA W NIEDZIELĘ, ŚWIĘTA I DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ

ODDZIAŁ II

730 - 900 Pobudka, toaleta poranna, porządkowanie sypialń, drobne zabiegi lecznicze na oddziale, obchód lekarsko-pielęgniarski, śniadanie.
900 - 1300 Zajęcia pod opieką personelu medycznego, spacer, o godz. 1030 - drugie śniadanie.
1300 - 1330 Obiad
1330 - 1400 Odpoczynek poobiedni
1400 - 1800 Zajęcia pozalekcyjne,  wyjście do kościoła (Msza święta -godz. 1500), podwieczorek (godz. 1600), spacer.
1800 - 1830 Kolacja
1830 - 2100 Zajęcia pozalekcyjne, spacer.
2100 - 730 Cisza nocna

ODDZIAŁ III i IV 

730 - 900 Pobudka, toaleta poranna, porządkowanie sypialń, drobne zabiegi lecznicze na oddziale, obchód lekarsko-pielęgniarski, śniadanie.
900 - 1300 Zajęcia pod opieką personelu medycznego, spacer, o godz. 1030 - drugie śniadanie.
1300 - 1330 Obiad
1330 - 1400 Odpoczynek poobiedni
1400 - 1800 Zajęcia pozalekcyjne, wyjście do kościoła (Msza święta -godz. 1500), podwieczorek (godz. 1600), spacer.
1800 - 1830 Kolacja
1830 - 2100 Zajęcia pozalekcyjne, spacer.
2100- 730 Cisza nocna

 <<<

 

ADRESY I TELEFONY

RECEPCJA "ZIMOWIT"
tel. (0-13)4357231 - 235

ODDZIAŁ II
wew. dyżurka pielęgniarek 224
wew. gabinet lekarski 245
wew. telefon do dzieci (korytarz) 225
aparat wrzutowy 013 8011655

ODDZIAŁ III
wew. dyżurka pielęgniarek 264
wew. gabinet lekarski 254
wew. telefon do dzieci (korytarz) 260
aparat wrzutowy 013 8011642

ODDZIAŁ IV
wew. dyżurka pielęgniarek 274
wew. gabinet lekarski 284
wew. telefon do dzieci (korytarz) 270
aparat wrzutowy 013 8011668

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
38-481 Rymanów Zdrój, ul. Leśna 4
(0-13) 4357231-235

wew. Dyrektor ZSS 302
v-ce Dyrektor ZSS 309
Administracja ZSS (0-13) 4357493

http://www.szkola.uzdrowisko-rymanow.com.pl

"UZDROWISKO RYMANÓW" S.A.(Biuro Usług)
38-481 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 4
tel. (0-13) 4357401, fax. 435 74 75
e-mail:
biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

<<<

Opracowanie:
Wychowawcy Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych
Joanna Niemczyk, Małgorzata Matłosz